Statut

Na temelju članka  13. i 27.  Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14), članka 14. i članka 19. stavka 1. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 8. stavka 1. i članka 22.  Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 81/13, 14/14 i 152/14), te članka 23. Statuta ŠPORTSKOG RIBOLOVNOG DRUŠTVA „ZUBATAC“ ZADAR  od 14.02.2012., Skupština ŠRD „ZUBATAC“ ZADAR  na sjednici  održanoj dana 26.02. 2015. godine d o n i j e l a  j e

 

STATUT

 

ŠPORTSKOG RIBOLOVNOG DRUŠTVA

 

„ZUBATAC“ ZADAR

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

          Ovim Statutom utvrđuje se: naziv i sjedište Športskog ribolovnog društva ,,Zubatac” Zadar (u nastavku teksta: Društvo), zastupanje, izgled pečata Društva, područje djelovanja sukladno ciljevima, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,  način osiguranja javnosti djelovanja Društva,  uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava, obveze i odgovornost te stegovna odgovornosti članova i način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opozivu likvidatora Društva, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva.

 

Članak 2.

 

Društvo je neprofitna sportska udruga u kojoj se udružuju građani radi zaštite i promicanja osobnim i zajedničkih interesa u oblasti sportskog ribolova na moru bez namjere stjecanja dobiti za članove ili treće osobe.

 

Članak 3.

 

Puni naziv Društva je: ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „ZUBATAC“ ZADAR

Skraćeni naziv Društva je:  SRD „ZUBATAC“ ZADAR

Sjedište Društva je: Zadar.

Društvo djeluje na području Zadarske županije.

Društvo ima svojstvo pravne osobe bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarsko procjenjivih koristi  za svoje članove ili treće osobe. Društvo se upisuje u Registar udruga RH pri Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu.

Društvo za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

 

Članak 4.

 

Društvo zastupa Predsjednik Društva.

Predsjednik je ovlašten da poduzima radnje u skladu s programom rada Društva, Statuta i na osnovi odluka Skupštine i Izvršnog odbora sukladno zakonu.

Zastupanje je samostalno, pojedinačno i ograničeno.

 

Članak 5.

 

Društvo ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm koji je obodno ispisan punim nazivom  ŠPORTSKO    RIBOLOVNO DRUŠTVO „ZUBATAC“-ZADAR,   a u središnjem djelu je slika ribe.

Odluku o promjeni pečata donosi Izvršni odbor.

Predsjednik i  tajnik Društva ovlašteni su  za uporabu i čuvanje pečata.

 

Članak 6.

 

Društvo se može učlaniti u Hrvatski savez za športski ribolov na moru, Savez Športske zajednice grada Zadra,  i druge udruge ako se time doprinosi postizanju ciljeva njegova djelovanja.

Društvo može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 7.

 

Rad Društva je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Društva i putem javnog priopćavanja. Članovi se o radu Društva obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Društva.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Društva i izvještavati javnost o radu tih tijela i Društva

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Društvo može izdavati svoje glasilo u skladu sa Zakonom. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Društvo  po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno Zakonu.

U određenim slučajevima javnost se može isključiti.

Odluku o isključenju javnosti sa sjednice tijela Društva ili uvida u podatke koji su službena i   poslovna tajna Društva, donosi Izvršni odbor.

Odluka o isključenju javnosti mora sadržavati obrazloženje.

 

 

 1. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

Članak 8.

 

Područje djelovanja Društva je u oblasti sporta – sportski ribolov na moru.

Cilj Društva je poticanje, razvijanje i unapređenje sportskog ribolova na moru i razvitak odgojnih,    moralnih, etičkih i sportskih vrijednosti kod svoji članova bavljenjem ribolovnim sportom.

 

Članak 9.

 

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva, Društvo obavlja slijedeće:

 

- potiče i promiče sportski ribolov na moru,

- vodi natjecanja u sportskom ribolovu, kako službena tako i prigodna, domaćeg i međunarodnog tipa, sukladno zakonu

- sudjeluje putem svojih članova, u tim natjecanjima, ako i drugim natjecanjima u organizaciji Saveza i drugih Društava,

- organizira, potiče i promiče brodarenje, izlete i druge oblike boravka članova na moru,

- organizira i provodi sportsku poduku i sportsku pripremu svojih članova u sportskom ribolovu,

- educira svoje članove kroz predavanja, tečajeve, savjetovanja i publikacije za sportski ribolov i pravilnu primjenu propisa o sportskom ribolovu na moru, te pravilnu primjenu propisa o plovidbi morem,

- educira svoje članove o životu na moru (flora i fauna), ekološkoj zaštiti mora, snalaženju na moru, brodarenju, navigaciji, radio - telefoniji i meteorologiji,

- pomaže članovima oko nabavke brodica, opreme brodica i ribolovnog pribora sukladno zakonu,

- zalaže se i radi na ekološkom očuvanju i unapređenju flore i faune mora, odnosno morskih bio-resursa, na sprječavanju biološkog osiromašenja mora, sprječavanju i uklanjanju zagađenja mora, kao i sprječavanju devastacije obale i podmorja,

- sudjeluje u aktivnostima poribljavanja sukladno posebnim propisima,

- pomaže i štiti imovinu i živote ljudi aktivnostima protupožarnog motrenja, traganjem i spašavanjem na moru,

- ostvaruje suradnju sa drugim istovrsnim ili sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Društva

- pomaže i organizira privez, odvez, istezanje i potonuće brodica za svoje članove na omorskom dobru koje je Društvo dobilo na korištenje sukladno Zakonu

- stvara materijalne, stručne i kadrovske uvjete za rad Društva

- obavlja i druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva Društva utvrđenih ovim Statutom

 

Članak 10.

 

Društvo može obavljati gospodarske djelatnosti ako je to propisano Statutom, a sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

Gospodarske djelatnosti Društvo može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni Statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja  dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Društvo ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno Statutu Društva koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

 

 

III. ČLANSTVO DRUŠTVA

 

Članak 11.

 

Svaka fizička i pravna osoba može postati član Društva, sukladno zakonu i Statutu.

Članom Društva može postati svaka fizička osoba koja je zainteresirana za rad u društvu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članom Društva mogu postati i pravne osobe koje podržavaju djelatnosti Društva.

Članstvo u Društvu one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena  za zastupanje te pravne osobe.

Osobe bez poslovne sposobnosti mogu postati članovi Društva, za koje pristupnicu potpisuje skrbnik. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Društva bez prava odlučivanja.

Članstvo u  Društvu može biti redovno, aktivno, pomažuće i počasno.

Na članove Društva primjenjuju se odredbe ovog Statuta i Zakona o sportu.

U društvu se vodi popis članova Društva za koji je zadužen tajnik Društva.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke:

 • o osobnom imenu (nazivu)
 • OIB-u
 • datumu rođenja
 • datumu pristupanja Društvu
 • kategoriji članstva
 • datumu prestanka članstva u Društvu

 

Članak 12.

 

Redovitim članom Društva mogu  postati fizičke osobe iz sustavu sporta  određene Zakonom o sportu i druge osobe od značaja za rad i djelovanje Društva prema odredbama ovog Statuta.

Osoba koja želi postati redovitim članom Društva podnosi zahtjev za prijem u članstvo Izvršnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redoviti član Društva potpisuje pristupnicu kojom se obvezuje na sudjelovanje u radu Društva, te poštivanje odredbi njegova Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Društva.

Članom Društva postaje se upisom u popis članova Društva. U popis članova upisuje  se osoba za koju je Izvršni odbor donio odluku o prijemu u članstvo, koja je uplatila članarinu i ima člansku iskaznicu.

Redoviti član Društva plaća godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje i određuje Izvršni odbor.

Redoviti član Društva za službena i prigodna natjecanja plaća godišnju članarinu Nacionalnom savezu za sportski ribolov na moru i godišnju sportsku dozvolu.

 

Aktivni član Društva je svaki redoviti član Društva koji je u protekloj godini bio uključen u rad Društva, time što je najmanje jednom kao natjecatelj sudjelovao na  natjecanju u sportskom ribolovu, odnosno sudjelovao ili pomagao u vođenju takvog natjecanja ili aktivnostima u svezi s ispunjenjem ciljeva i zadataka Društva, odnosno redovito radio u nekom od tijela Društva.

Neovisno o angažiranosti člana u protekloj godini, status aktivnog člana ima i svaki redovni član koji je u nekom ranijem periodu postigao zapažene rezultate u natjecanju u sportskom ribolovu, odnosno promicanju sportskog ribolova na moru.

 

Članak 13.

 

Potpomažući član Društva može postati svaka fizička ili pravna osoba koja znatnijom financijskom ili materijalnom potporom pomogne i pomaže razvoj i napredak Društva radi ostvarenja programom zadanih ciljeva.

Odluku o prijemu u potpomažuće članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

 

Članak 14.

 

Počasni članom Društva može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Društva.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

 

Članak 15.

 

Prava i obveze članova jesu:

 

 • da biraju i budu birani u tijela Društva,
 • da budu obaviješteni o radu Društva i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njenih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva,
 • da redovito plaćaju članarinu,
 • da čuvaju i podižu ugled Društva,
 • da sudjeluju u sportskim pripremama, natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji

     Društva

 • da se zalažu za sportske uspjehe i  interese Društva
 • da aktivno rade u tijelima i komisijama Društva u kojima su izabrani,
 • da se pridržavaju propisa o ribolovu i plovidbi morem,
 • da prenose znanja i iskustvo drugima, a posebno mladim članovima

 

Članak 16.

 

Član Društva koji ima status natjecatelja ima pravo, a prema financijskim mogućnostima Društva, na naknadu za putne troškove, naknadu za troškove smještaja i prehrane za vrijeme natjecanja.

Izvršni odbor može odlučiti o davanju nagrade za pojedine članove Društva koji su ostvarili posebne sportske rezultate.

 

Članak 17.

 

Članstvo u Društvu prestaje:

 

 • brisanjem iz članstva odlukom Izvršnog odbora i to:
 • pismenom izjavom člana Društva Izvršnom odboru o istupanju iz članstva,
 • smrću člana
 • prestankom postojanja Društva,
 • isključenjem iz članstva

 

Članak 18.

 

Član Društva može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Društva ili prouzroči ozbiljnu štetu Društvu i njenom članstvu ili zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu.

Odluku o isključenju donosi izvršni odbor Društva.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 30 dana od primitka odluke o isključenju, čija je odluka o isključenju konačna.

 

 

IV UNUTARNJE USTROJSTVO

 

Članak 19.

 

Tijela Društva su:

 

- Skupština,

- Izvršni odbor,

- Predsjednik

- Nadzorni odbor

- Likvidator

 

Članovi Izvršnog  i Nadzornog odbora biraju se i opozivaju prema odredbama ovog Statuta.

Članovi tijela Društva, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela na temelju općih akata Društva, ne mogu biti osobe određene Zakonom o sportu.

Postupak Izbora za tijela Društva (Izborna Skupština) mora se provesti najmanje 15 dana prije isteka mandata članova tijela Društva.

Konstituirajuća sjednica izabranih tijela mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora njenih članova.

O radu sjednica tijela Društva vodi se zapisnik koji se trajno čuva, a potpisuje ga Predsjednik i zapisničar.

 

 

S K U P Š T I N A

 

Članak 20.

 

Skupština Društva je najviše tijelo Društva, a čine je svi aktivni članovi Društva, te predstavnik pravne osobe koja je član Društva, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Prije sjednice Skupštine tajnik daje izvješće o borju aktivnih članova.

Skupština može biti redovna, izboran izvanredna.

Redovna Skupština Društva održava se najmanje jednom godišnje.

Izborna Skupština održava se svake 4 godine.

Izvanredna Skupština održava se prema potrebi.

Predsjednik Društva  može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Društva, ili na zahtjev Izvršnog odbora  ili Nadzornog odbora uz pismeno obrazloženi razlog sazivanja izvanredne Skupštine s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Društva ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

 

Članak 21.

 

Skupštinu saziva predsjednik Društva obavještavanjem članova o održavanju skupštine na prikladan način najmanje 15 dana  prije održavanja sjednice. 

Obavijest o održavanju skupštine  sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.

Uvid u materijale sa sjednice Skupštine može se izvršiti u prostorijama Društva za vrijeme radnog vremena tajnika Društva.

Predsjednik je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština. U radu Skupštine mogu sudjelovati kao gosti predstavnici državnih tijela, saveza i drugih udruga bez prava odlučivanja.

Skupštinu vodi predsjednik  Društva, a u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik Društva.

 

Članak 22.

 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina aktivnih članova Društva.

Ako Skupštini ne pristupi polovina aktivnih članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu istekom vremena od 1h, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje 1/3 aktivnih članova .

Pravovaljane odluke donosi se najmanje natpolovičnom većinom glasova nazočnih aktivnih članova Društva, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluke o promjeni Statuta, statusnim promjenama (spajanju, pripajanju ili podjeli Društva) i prestanku Društva Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

 

Članak 23.

 

Ako predsjednik podnese ostavku ili u slučaju njegove smrti, Skupštinu saziva dopredsjednik.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, sjednicu Skupštine saziva osoba ovlaštena za zastupanje udruge upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Društva.

 

Članak 24.

 

Skupština Društva:

 

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Društva,
 • bira i razrješava članove izvršnog i  članove Nadzornog   

           obora, te  Stegovne komisije

 • imenuje i opoziva likvidatora Društva
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu
 • razmatra izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva, djelatnosti, gospodarskih djelatnosti,
 • odlučuje o korištenju dobiti 
 • odlučuje o statusnim promjenama
 • odlučuje o prestanku postojanja i raspodjeli preostale imovine Društva
 • odlučuje o sudjelovanju Društva u radu nacionalnih i inozemnih  organizacija
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili    

                istupanju iz njih i bira predstavnike u rad drugih udruga,

 • rješava o žalbama članova Društva u drugom stupnju,
 • odlučuje o  promjeni naziva i sjedišta,
 • odlučuje o dodijeli pohvala, priznanja i nagrada,
 • odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Društva utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

 

 

I Z V R Š N  I    O D B O R

 

Članak 25.

 

Izvršni odbor  ima 11 članova koje bira Skupština između aktivnih članova  na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno birani.

Predsjednika i dopredsjednike Izvršnog odbora biraju članovi izvršnog odbora između sebe na prvoj sjednici.

Predsjednik i dopredsjednik Društva su po svom položaju članovi Izvršnog odbora.

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

 

Članak 26.

 

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom kvartalno.

Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Izvršnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Izvršnog odbora.

 

 

Članak 27.

 

 

Izvršni  odbor:

 

- utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune,

- utvrđuje prijedlog plana rada i financijskog plana za slijedeću kalendarsku godinu  i priprema      financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu,  

- bira i razrješava dopredsjednika i tajnika Društva,

- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,

- odlučuje o visini članarine i upisnine,

- odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,

- brine se o informiranju članstva i javnosti,

- odlučuje o korištenju imovine Društva,

- odlučuje o promjeni adrese sjedišta i pečata

- odlučuje o pravima sportaša sukladno Zakonu i ovom Statutu,

- vodi natjecanja, izrađuje plan i program natjecanja i organizira druge aktivnosti Društva,

- bira predstavnike u Savez i druge udruge i razmatra njihov rad,

- imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata,

- odlučuje o obavljanju dopuštene djelatnosti

- dodjeljuje pohvale, priznanja i nagrade,

- imenuje osobe za potpisivanje kod financijskih organizacija,

- odlučuje o prijemu i otpuštanju trenera, ostalih stručnih djelatnika i osoba koje obavljaju poslove u Društvu,

- osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva,

- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

 

Članak 28.

 

Izvršni odbor i predsjednika Društva, Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Izvršni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Izvršnog odbora, Skupština bira nove članove Izvršnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Izvršni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Svaki član Izvršnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

 

Članak 29.

 

Izvršni  odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Društva.

Izvršni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Društva na vrijeme od 4 godine.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koja su osnovana i o tome podnose izvješća Izvršnom odboru.

 

 

P R E D S J E D N I K

 

Članak 30.

 

Predsjednik Izvršnog odbora je ujedno i predsjednik društva koji osigurava pravilan i zakonit rad Društva.

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik skupštine.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Izvršnom odboru i Skupštini Društva.

Predsjednik Društva:

 • zastupa Društvo  te odgovara za zakonitost rada Društva,
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Društva i Izvršnog odbora i predlaže dnevni red,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine i rukovodi radom Društva između dviju sjednica Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnika s redovne sjednice skupštine nadležnom tijelu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.

 

Članak 31.

 

Društvo ima dva  dopredsjednika  i to dopredsjednika za djelatnost istezališta i dopredsjednika za djelatnost sporta, a koje biraju članovi Izvršnog odbora na vrijeme od 4 godine.

U slučaju odsutnost ili spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga dopredsjednik za djelatnost sporta koji tada ima sve ovlasti predsjednika Društva.

 

 

T A J N I K

 

Članak 32.

 

Društvo   ima  tajnika kojeg bira Izvršni odbor na vrijeme od 4 godine.

Tajnik svoje poslove obavlja uz naknadu koju određuje Izvršni odbor.

Tajnik Društva ima slijedeća prava i obveze:

 • osigurava izvršenje zakonskih propisa, Statuta i drugih općih akata, programa, planova i   zaključaka Društva,
 • brine se o urednom vođenju popisa članova,
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora,
 • vodi i čuva arhivu Društva te
 • potpisuje novčane dokumente u okviru izvršenja financijskog plana,
 • provodi odluke Izvršnog odbora i predsjednika Društva,
 • stara se o pravilnom korištenju i zaštiti pokretne i nepokretne imovine,
 • pomaže u radu predsjedniku Društva i predsjednicima odbora i komisija,
 • podnosi izvještaj o svom radu Izvršnom odboru,
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Izvršnog odbora u skladu s

              općim aktima Društva.

 

Članak 33.

 

Tajnik može biti biran između članova Izvršnog odbora, u kojem slučaju ima sva prava člana Izvršnog odbora.

 

Članak 34.

 

Tajnik može biti razriješen dužnosti ako nije član Izvršnog odbora u slučajevima:

- ako svojim radom povrijedi Ustav, zakone, Statut i druge akte Društva

- ako neosnovano odbije izvršenje odluke Skupštine ili Izvršnog odbora

- na osobni zahtjev

Odluku o razrješenju tajnika donosi Izvršni odbor Društva.

 

 

N A D Z O R N I   O D B O R

 

Članak 35.

 

Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana, a članovi imaju svoje zamjenike koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno birani.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Izvršnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih lanova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova svih članova.

Predsjednik Nadzornog odbora kojeg bira Skupština, saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Članak 36.

 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 • primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Društva,
 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Društva,
 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 37.

 

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva. Izvršni odbor i svaki član Društva dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Izvršnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Društva, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva.

 

Članak 38.

 

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 28. ovog Statuta.

 

 

LIKVIDATOR  DRUŠTVA

 

Članak 39.

 

Društvo ima likvidatora kojeg  imenuje Skupština. Mandat likvidatora nije ograničen. Skupština može opozvati likvidatora.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja nije član Društva.

Likvidator po potrebi može prisustvovati sjednicama Skupštine.

 

Likvidator Društva:

 • zastupa Društvo u postupku likvidacije
 • ovlaštena je osoba za zastupanje Društva od otvaranja likvidacijskog postupka do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva i registra udruga
 • podnosi zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u slučaju da je Skupština Društva donijela odluku o prestanku Društva ili je pokrenut stečajni postupak u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku Društva odnosno pokretanja stečajnog postupka
 • dužan je provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka
 • u postupku likvidacije dužan je utvrditi stanje po poslovnim računima Društva, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu Društva te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • dužan je objaviti poziv vjerovnicima da u roku od 30 dana od objave poziva dostave svoje tražbine prema  Društvu  ako utvrdi da Društvo ima dugovanja
 • dužan je pozvati dužnike na plaćanje svojih dugova Društvu u roku od 30 dana za eventualno utvrđena potraživanja Društva
 • nakon namirenja vjerovnika, troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, preostalu imovinu predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve sukladno ovom Statutu,
 • će za financijska sredstva koja su primljena iz javnih izvora ostatak sredstava vratit u proračun iz kojeg su sredstva dodijeljena
 • dužan je nakon raspodjele imovine u roku od osam dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku
 • u slučaju da utvrdi da preostala imovina nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

 

 

Članak 40.

 

Likvidator može biti opozvan od strane Skupštine:

 • na osobni zahtjev
 • ako je u sukobu interesa
 • ako je likvidator pravna osoba te je prestala djelovati i
 • u slučaju smrti.

U slučaju opoziva likvidatora skupština na istoj sjednici imenuje novog likvidatora te podnosi zahtjev nadležnom Uredu za upis promjena u registar udruga RH

O visini naknade likvidatoru za provođenje likvidacijskog postupka odlučuje skupština u sklopu odluke o prestanku Društva.

 

 

 1. R A D N A   T I J E L A

 

Članak 41.

 

Radi obavljanja određenih operativnih i stručnih poslova i zadataka, Izvršni odbor  može osnovati stalne ili povremene komisije ili imenovati stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaća, ovlasti, način rada i trajanje radnog tijela.

Sva radna tijela dužna su o svom radu podnositi izvješća Izvršnom odboru.

Kao stalna radna tijela obvezatno se formiraju slijedeće komisije:

 • tehnička komisija
 • natjecateljska komisija
 • komisija za promidžbu
 • stegovna komisija

 

Članak 42.

 

Tehnička komisija brine o ispravnosti i pravilnom održavanju objekata, opreme, rekvizita i ostalih sredstava u vlasništvu ili na korištenju Društva, te daje prijedloge Izvršnom odboru u svezi sa očuvanjem i pravilnom uporabom ove imovine.

 

Članak 43.

 

Natjecateljska komisija  neposredno radi na primjeni i vođenju  natjecanja, te predlaže sve vrste nagrada i odličja (priznanja) za natjecatelje Izvršnom odboru.

 

Članak 44.

 

Komisija za promidžbu  osmišljava i provodi promidžbu sportskog ribolova, te brine za dobru suradnju sa drugim udrugama i klubovima, kao i sa gospodarskim subjektima, uspostavlja kontakt s javnim medijima, sve radi omasovljavanja i popularizacije sportskog ribolova.

 

Članak 45.

 

Stegovna  komisija  ima tri člana s predsjednikom.

 

Stegovna komisija vodi disciplinske postupke i izriče disciplinske mjere za članove Društva, utvrđuje činjenice, obavlja razgovore i provodi druge radnje.

Članovi stegovne komisije ne mogu biti članovi Izvršnog odbora, a svoje odluke donose  većinom glasova svih članova, ako je nazočna većina članova.

Način rada stegovne komisije, vrste stegovnih mjera, te sam stegovni postupak regulirat će Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti članova koji donosi Skupština Društva.

 

 1.   IMOVINA DRUŠTVA

 

Članak 46.

 

Imovinu Društva čine:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarine,
 • dobrovoljni prilozi i darovi,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • obavljanjem gospodarskih djelatnosti (ako je propisano Statutom),
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom. 

 

Članak 47.

 

Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog  poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.    Predsjednik Društva ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Društva.

 

VII.  NADZOR

 

Članak 48.

Članovi Društva  sami nadziru rad Društva.Ako član Društva smatra da je Društvo povrijedilo Statut ili drugi opći akt Društva, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Društva, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva.

 

VIII.  STATUSNE PROMJENE

 

Članak 49.

 

Odlukom Skupštine  Društvo se može pripojiti,spojiti i podijeliti.

O statusnim promjenama odlučuje Skupština 2/3 većinom nazočnih  članova Skupštine.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s Udrugom čija financijska izvješća  iskazuju negativan rezultat.

 

 1.   STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 50.

 

Inicijativu za donošenje, te za izmjenu i dopune Statuta mogu dati:Skupština,

 • Izvršni odbor,
 • Predsjednik,
 • 1/3 članova Društva

Nacrt Statuta priprema Izvršni odbor i dostavlja članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i primjedaba s time da u roku od 10 dana po prijemu nacrta obavijeste Izvršni odbor o primjedbama mišljenjima. Razmotrivši dospjele primjedbe i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog Statuta koji dostavlja Skupštini na usvajanje.

 

Članak 51.

 

Tumačenje odredaba  Statuta daje Skupština Društva.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Izvršni odbor.

 

 1. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 52.

 

Sporove između članova Društva  ili sukob interesa unutar Društva članovi se obvezuju riješiti mirenjem ili putem arbitraže.

Svi sporovi u Društvu moraju se riješiti u primjerenom roku koji odredi Izvršni odbor.

Sporovi u Društvu koji se ne mogu riješiti mirnim putem-mirenjem, riješit će se putem povjerenstva od 3 neutralna člana koje imenuje Izvršni odbor.  

Sukob interesa unutar udruge rješava  se putem arbitraže.

Arbitražni postupak detaljnije će se urediti Pravilnikom koji donosi Skupština Društva.

 

 

 1. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

 

Članak 53.

 

Razlozi za prestanak postojanja Društva jesu:

 

 • odluka Skupštine o prestanku Društva,
 • pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju Društva,
 • pokretanje stečajnog postupka,
 • na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine Društva.

 

XII. RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA

 

Članak 54.

 

U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno statutu.

Ostatak financijskih sredstava koje je Društvo  primilo iz javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja Društva, vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Ako se u slučaju prestanka postojanja Društva iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Društva  koju  je Društvo odredilo svojim Statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Društva

 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 55.

Sva unutarnja pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom, a zahtijevaju podrobnu raspravu riješit će se posebnim općim aktom koji donosi Izvršni odbor.

Članak 56.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut ŠRD „ZUBATAC“ ZADAR od 14.02.2012. godine

 

Članak 57.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu.

 

 

 

U Zadru, 26. 02. 2015. godine

 

 

 

                                                                            PREDSJEDNIK DRUŠTVA

 

                                                                 Nino Fabac